Дружбівська міська громада
Ямпільський район, Сумська область

Проект бюджету на 2019 рік

Про місцевий бюджет

Дружбівської міської ради

на 2019 рік
 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Дружбівська міська рада вирішила:

1. Визначити на 2019 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 40 108 370 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 38 638 970 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 1 469 400 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 40 108 370 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 37 531 695 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 2 576 675 гривень;

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 1195000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 1195000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 70 000 гривень, що становить 0,2 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 210 000 гривень, що становить 0,6 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 2 091 829 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 1031, 1032, 1034, 1036 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України. (ч.1 ст.72 і ч.1 ст.73).

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом сьомим частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами частини першої статті 69 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами абзацу першого пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

на конкретні цілі (за рахунок джерел, визначених підпунктом 1 абзацу 1 пункту 7 цього рішення);

на конкретні заходи (за рахунок джерел, визначених підпунктом 2 абзацу 2 пункту 7 цього рішення).

9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування державного (місцевого) боргу;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Надати право фінансовому управлінню здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

11. Надати право фінансовому управлінню міської ради здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

12. Надати право фінансовому управлінню здійснення обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

13. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

14. Надати право фінансовому управлінню здійснювати перерозподіл бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів.

Надати право міському голові за погодженням з постійною комісією з бюджету та фінансів своїм розпорядженням (з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради) здійснювати перерозподіл планових показників за доходами загального і спеціального фондів між кодами класифікації доходів у межах загальних сум доходів відповідно загального і спеціального фондів, затвердженим цим рішенням, у тому числі з урахуванням внесених до міського бюджету змін.

Надати право міському голові за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку своїм розпорядженням (з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради) здійснювати перерозподіл видатків бюджету за кодами типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів та між головними розпорядниками коштів за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету.

15. Дружбівській міській раді надати право щодо здійснення з 01 січня 2019 року відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, з бюджету об'єднаної територіальної громади, утвореної згідно із Законом України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" та перспективним планом формування територій громад, а також визнаної Кабінетом Міністрів України спроможною, видатків на забезпечення діяльності бюджетних установ, визначених у додатку 7 до цього рішення, з урахуванням вимог Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад".

16. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

17. Додатки до цього рішення є його невід'ємною частиною.

18. Дане рішення оприлюднюється в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

 

Начальник фінансового управління
 

       
 

            О. НИЖНИК
 

                        

       Додаток 1-6: