Дружбівська міська громада
Сумська область, Шосткинський район

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

ДРУЖБІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЯМПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ    СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО   ГОЛОВИ

 

10.09.2018                                    м. Дружба                              № 89

 

Про затвердження Порядку організації

роботи із забезпечення доступу

до публічної інформації

в Дружбівській міській раді

 

Відповідно до пункту  20 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанов Кабінету Міністрів України від  25 травня  2011 р. № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», від 21 листопада 2011 р. № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації», з метою оптимізації роботи щодо забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень на доступ до публічної інформації та у зв’язку з приведенням у відповідність до нормативно-правових актів:

1. Затвердити Порядок організації роботи із забезпечення доступу до публічної інформації в Дружбівській міській раді, що додається.

2. Визначити:

організаційний відділ Дружбівської міської ради  відповідальним за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та здійснення контролю за наданням відповідей на інформаційні запити, що надходять до Дружбівської міської ради;

спеціалістів Дружбівської міської ради відповідальними за забезпечення систематичного оприлюднення на офіційному веб - сайті міської ради інформації про діяльність міської ради, проектів розпорядчих актів, що підлягають обговоренню та прийнятих управлінських рішень.

         3. Керівникам структурних підрозділів та начальникам відділів  Дружбівської міської ради забезпечити неухильне дотримання підпорядкованими працівниками Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

1)  надання своєчасної, повної і достовірної інформації на запити про надання публічної інформації;

2) систематичне оприлюднення на офіційному веб-сайті та веб-розділах, інформаційних стендах, інформації про свою діяльність визначеною статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також проектів розпорядчих актів, що підлягають обговоренню, прийнятих управлінських рішень, а також оперативне оновлення цієї інформації;

3) ужиття заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб;

4) сприяння депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо.

4. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження міського голови  від 26.11.2011 № 34 «Про забезпечення виконання закону України «Про доступ до публічної інформації»

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря міської ради Родоман І.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                    І.РОДОМАН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

10.09.2018 № 89-ОД

 

Порядок

 організації роботи із забезпечення доступу  до публічної інформації

в Дружбівській міській раді

 

 

І. Організація роботи із забезпечення

доступу до публічної інформації

 

1. Організацію роботи із забезпечення доступу до публічної інформації в Дружбівській міській раді (далі – міська рада) здійснює організаційний відділ Дружбівської міської ради (далі – організаційний відділ) відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), діючого Регламенту міської ради, Положення про організаційний відділ, затвердженого міського голови  від 16.03.2018 № 14-К, цього Порядку та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

2. У структурних підрозділах міської ради організація роботи із забезпечення доступу до публічної інформації покладається на їх керівників та відповідальних осіб, визначених наказом керівника відповідного структурного підрозділу міської ради.

 

ІІ. Загальні засади взаємовідносин організаційного відділу

з іншими суб’єктами

 

1. З метою належного виконання покладених на організаційний відділ завдань, останній взаємодіє зі структурними підрозділами міської ради та її апарату, Сумською обласною державною адміністрацією, Ямпільською районною державною адміністрацією, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади та організаціями, підприємствами, установами.

 

ІІІ. Порядок оприлюднення публічної інформації

на веб-сайті Дружбівської міської ради

 

1. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Дружбівської міської ради публічної інформації здійснюється  відповідно до Регламенту функціонування веб-сайту міської ради.

2. Уся публічна інформація , зазначена у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», підлягає обов’язковому  оприлюдненню, але не пізніше п’яти робочих днів з дня її прийняття.

 

 

 ІV. Порядок розгляду запитів на інформацію

 

 

1. Усі запити на публічну інформацію, що надходять до міської ради, у тому числі  передані електронною поштою, факсом, надані особисто  реєструються централізовано організаційним відділом.

2. Зареєстрований запит передається на розгляд міському голові у день надходження або наступного робочого дня в разі надходження  у неробочий час.

3. Попередній розгляд запитів на публічну інформацію здійснюється начальником організаційного відділу з метою встановлення відповідності запиту вимогам частини п’ятої статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

4. Усі отримані запити обліковуються в день їх надходження в спеціальному журналі (додаток 1).

Запити, що надійшли після закінчення робочого часу, реєструються  наступного робочого дня.

5. У разі якщо документ оформлено як запит на інформацію, проте за своїм характером він є зверненням від громадян та в інших випадках, передбачених чинним законодавством, організаційний відділ приймає рішення про реєстрацію та розгляд згідно з вимогами законів України «Про звернення громадян».

При цьому, запитувач  протягом 5 робочих днів з дня реєстрації документа  повідомляється організаційним відділом про розгляд звернення відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

6. Якщо отриманий запит на інформацію поряд з вимогою надання інформації або копії офіційного документа містить скаргу, пропозицію, заяву         та в інших випадках передбачених чинним законодавством, то такий документ в частині надання публічної інформації розглядається як запит на інформацію, а в іншій частині – відповідно до пункту 5 цього Порядку.

При цьому, відповідь запитувачу інформації стосовно публічної інформації надається структурним підрозділом міської ради або її апарату, де зберігається або може зберігатися запитуваний документ чи інформація, а в іншій частині – відповідно до чинного законодавства та цього Порядку.

7. Залежно від змісту запит згідно з резолюцією міського голови, а в разі його відсутності – секретаря міської ради  передається на виконання  структурному підрозділу міської ради або її апарату, де зберігається або може

зберігатися запитуваний документ чи інформація у порядку встановленому інструкцією з діловодства в міській раді.

8. Відповідальна особа структурного підрозділу міської ради або апарату готує запитувані копії документів або інформації та подає їх через організаційний відділ на підпис міському голові протягом трьох робочих днів, включаючи день отримання запиту, у встановленому порядку.

9. Керівники відповідних структурних підрозділів міської ради та її апарату несуть персональну відповідальність за підготовку запитуваних копій документів чи інформації, її достовірність, точність, повноту та надання такої інформації у визначені строки.

 

 

10. У разі порушення або загрози порушення виконавцями термінів підготовки запитуваних копій документів або інформації начальник організаційного відділу за один робочий день до закінчення строку виконання запиту повідомляє про цей факт секретаря міської ради для вжиття відповідних заходів.

11. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, структурний підрозділ міської ради або її апарату, який зберігає (може зберігати) запитувану інформацію, негайно та/або не пізніше трьох робочих днів з дня отримання запиту подає обґрунтоване клопотання міському голові щодо продовження строку його розгляду до  20 робочих днів.

12. Рішення про продовження  строку розгляду запиту приймає міський голова, про що виконавець письмово повідомляє запитувача протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації запиту.

13. Якщо відповідь на запит буде містити більше 10 сторінок, то здійсню-ється відшкодування запитувачем інформації фактичних витрат на копіювання та друк  відповідно до чинного Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк.

 

V.Строки розгляду та підготовка відповідей на запити

 

1. Запити на інформацію розглядаються у строки, визначені Законом.

         2. Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію в міській раді затверджується розпорядженням міського голови.

 

VІ. Здійснення контролю за роботою із забезпечення

доступу до публічної інформації

 

1. Обов’язковому контролю підлягають розгляд запитів на інформацію, завдання, визначені Законом, актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голів Сумської обласної та Ямпільської районної державних адміністрацій та розпорядженнями Дружбівського міського голови  стосовно забезпечення доступу до публічної інформації.

2. Загальний контроль за дотриманням чинного законодавства в частині забезпечення доступу до публічної інформації покладається на секретаря міської ради, безпосередній контроль за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування, оприлюднення та здійснення контролю за наданням відповідей – на організаційний відділ.

3. Контроль у структурних підрозділах міської ради здійснюється організаційним відділом.

 

 

Секретар міської ради                                                           І.РОДОМАН

 

Начальник організаційного

відділу міської ради                                                               М.КУБРАК

 

 

Додаток

до Порядку

(пункт 4 розділ ІV )

 

ЖУРНАЛ

обліку запитів на публічну інформацію

в Дружбівській міській раді

 

Поряд-ковий

Дата отримання

Прізвище, ім’я, по-батькові або найменування запитувача

Адреса запитувача для листування, адреса електронної пошти, номер телефону

Запитувана публічна інформація, документ

Суть відповіді (в разі відмови, т.ч. часткової – коротке обгрунтування

Відповідальна особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь